. معرفت زهرا - موعود هادی
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مقام لیله القدری فاطمه

 

باسمه تعالی

کتابی که در پیش رو دارید سلسله بحث‌های استاد طاهرزاده در رابطه با وجه باطنی حضرت زهرا i است. سخنران محترم با توجه به متون روایی و وقایع تاریخی ما را دعوت می‌کند که باید از دو منظر به حضرت زهراi نظر افکند. یکی نظر به حقیقت باطنی آن حضرت و روایات دقیقی که این بُعد از حضرت را معرفی می‌کند و یکی هم به نقش تاریخی که حضرتi به‌خصوص پس از رحلت پیامبرf ایفاء نمودند.

در نظر به نقش تاریخی حضرت زهرا سخنران در کتاب «بصیرت ‌حضرت‌زهراi» که شرح خطبه آن حضرت در مدینه است. ابعاد نهضتی را که فاطمهi شروع کرد تا اسلام حقیقی به فراموشی سپرده نشود مورد تحلیل قرار می‌دهد. ولی استاد طاهرزاده معتقد است تا حقیقتی باطنی و نوری حضرت زهراi درست شناخته نشود معنی و جایگاه نقش تاریخی آن حضرت نیز درست تحلیل نمی‌شود و آن‌چه فاطمه زهراi را فاطمه کرده است، حقیقت باطنی آن حضرت است، و شناخت آن حقیقت، انسان را وارد معارفی بسیار گرانقدر می‌نماید که امثال افلاطون با طرح «مُثُل» و فارابی با طرح «عقل فَعّال» به دنبال شناخت آن حقیقت بودند و آن کاری که حکیمان با روش عقلی آرزوی آن را داشتند، پیامبران از طریق وَحی عملی کردند، و فاطمهi یکی از آن حقایقی است که ارتباط با حقیقت یا بُعد باطنی آن حضرت موجب رسیدن به بصیرت‌هایی بس بزرگ در عالم معنا خواهد شد و در این کتاب مباحثی مطرح است که این بُعد اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

سخنران در مباحث «حقیقت نوری فاطمهi» و «مقام لیلة‌القدری فاطمهi» سعی دارد به کمک روایات و دقت در معنی آن‌ها ابتدا ما را متوجه چنین مقامی در عالم غیب بنماید و روشن کند معنی چنین روایاتی چیست و سپس در بحث «فاطمهi رازی پیدا و ناپیدا» به کمک مباحث قبلی می‌خواهد راه ارتباط با چنین رازی را بگشاید و روشن کند ارتباط با رازها و حقایق عالَم، آداب خاص خود را دارد و اگر برای استفاده از آن آداب تلاش لازم را ننماییم، معلوم نیست در عین ارادت به آن ذات مقدس بهرة لازم را از وجود نوری آن حضرت ببریم.

این انتشارات معتقد است توجه به فاطمهi از منظری که سخنران محترم ارائه می‌دهد می‌تواند فتح بابی باشد که ما را در شناخت حقیقت ذوات مقدس معصومین چند گامی جلو ببرد. إن‌شاءالله


http://almizan.lobolmizan.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=282
تاریخ : سه شنبه 92/1/6 | 9:5 عصر | نویسنده : حسن پور | نظر
         • paper | مقاله های دات گلستان | فروش Reproduction
  • فروش آگهی رپرتاژ | فروش لینک ارزان