. تیر 90 - موعود هادی
سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 

آب آهن تاب (تافته) از دیدگاه طب سنتی ایران - بخش اول 

و انزلنا الحدید فیها بأس شدید و منافع للناس
مختصری که هم اکنون تقدیم خوانندگان عزیز می شود، نگاهی گذرا و اجمالی به اهمیت و ارزش آب آهن تاب (تافته) از دیدگاه طب سنتی ایران است. مباحث کامل موضوع، شامل بحث آهن یونیزه و مولکولی و تاثیر آب آهن تاب (تافته) در رفع کم خونی و کاربردهای بسیار زیاد آن در طب ایرانی، به عنوان کتابچه ای مستقل انتشار خواهد یافت. قصد ما در این نوشتار کوتاه، آگاه نمودن کسانی است که دانسته یا نادانسته به موضوع تاخته اند و بدون آنکه به مطلب رسوخ داشته باشند و بتوانند برهانی علمی در مقابل آن اقامه نمایند، داد سخن داده اند، که باید گفت عِرض خود می بری و زحمت ما می داری  . آهن یا حدید واژه ای مبارک است؛ در قرآن کریم آمده است که ما آهن را فرو فرستادیم (نازل کردیم) نزول آهن هم ناظر به جنبه مادی آن است و هم دال به ارزش معنوی، جنبه ی مادی آن است که، حقیقتاً آهن نازل شده از آسمان است در هنگام تشکیل کره زمین زمانی که یک گلوله آتشین بود و توسط گرد و غبار کیهانی احاطه شده بود، عناصر سنگین از جمله آهن در هنگام سرد شدن همراه با حرکت چرخشی زمین به علت میدان جاذبه ی آن مانند بارش باران، فرود می آمدند، این نزول آسمانی با نزول معنوی آهن نیز ارتباط دارد و رمز ایجاز شگفت انگیز آیه قرآن است که می فرماید: در آن قدرتی افزون (نیرویی شدید) و منافعی برای مردمان قرار دادیم، قدرت آهن، جلوه ها و جنبه های گوناگونی دارد.
آهن در ساختار منازل، سدهای بزرگ، وسایل متعدد مورد استفاده ی بشر، سلاح های جنگی و بسیاری از ابزارهای مهم حیات بشری کاربرد دارد. لذا مصداق نیرویی شدید و توانمندی عظیم الهی است، جالب آنکه بدانید آهن در بدن نیز قوت بخش است. همچنانکه خواهیم گفت، آهن مقوی معده، مقوی نیروی جنسی و تقویت کننده طحال، روده ها و بخش های مهمی از بدن ماست، پس واژه "بأس شدید" یا نیروی شدید بسیار با حکمت بیان شده است و هر دو جنبه یعنی کاربرد آهن در ساختمانها و ابزار خشن و در اعضاء لطیف وجود آدمی از جمله خون، حکمت و ظرافت خلقت الهی را به آدمی گوشزد می کند. وجود آهن در ساختمان هموگلوبین در گلبول های قرمز خون، اوج این لطافت و ظرافت است در برابر خشونت جنگ افزار های آهنین و   جالب آنکه اگر در مقابل هم قرار گیرد خون بر شمشیر پیروز خواهد شد که رسم همیشه تاریخ و تقدیر مبتنی بر حکمت الهی است.
و اکنون به بحث اصلی خود راجع به کاربرد های آب آهن تاب (تافته) در طب سنتی ایران بپردازیم.
اگر بخواهیم ابتداً تصویری کلی از کاربرد آهن در طب سنتی ایران ارائه نماییم، لازم است که بیماری هایی را که برای درمان آنها از آب آهن تاب (تافته( استفاده می کنیم، نام ببریم که شامل موارد ذیل است:
. 1)    
ضعف طحال یا بزرگی آن (هر دو مورد می تواند ناشی از بیماری های متفاوت باشد(
. 2)    
ضعف معده (به علت شلی یا نقصان هضم(
3)   
. ضعف کبد
. 4)    
جراحات یا زخم های سیستم گوارشی از دهان تا مقعد
. 5)    
بواسیر و جراحات احشائی به طور کلی جرحات داخلی
6)   
. دردهای ناحیه مقعد و کف لگن
7)   
. عفونت روده و اسهال ها و بخصوص اسهال های مزمن
. 8)    
عفونت هاری ناشی از سگ هار به خصوص در مرحله ترس از آب(هیدروفوبی(
. 9)    
زردی رخسار و رنگ پریدگی (ناشی از کم خونی فقر آهن در اکثر موارد(
. 10)    
هیضه اختلال گوارشی پس از پر خوری یا خوردن غذای نا مناسب با تهوع، استفراغ و اسهال
11)   
. آب آوردن شکم یا آسیت (إستسقاء(
. 12)    
سلس البول یا آمدن ادرار قطره قطره و بدون کنترل فرد بیمار (dribbling)
. 13)    
در بیماری های قلبی و خفقان
. 14)    
در تقویت کلیه ها
. 15)    
تقویت نیروی جنسی
. 16)    
تقویت اشتهاء
17)   
. موثر در اکثر امراض ناشی از سرد مزاجی (امراض بارده(
بیماری های طحال و کبد از جمله امراض بسیار مهم و گاهی مهلک هستند که امروزه در جدول اختلالات حاد و مزمن احشاء شکمی مطرح می شوند، آب آهن تاب (تافته( یعنی آبی که آهن گداخته در آن خاموش شده است از ترکیبات موثر بر طحال است که در بزرگی یا ورم آن مورد استفاده قرار می گیرد.
شیخ الرئیس ابن سینا در قانون می گوید که علاج ورم سخت طحال مصرف کردن گندنای بیابانی با آب آهنگران (آبی که در آن آهن گداخته خاموش شده است) می باشد.

1. در کتاب سوم از قانون نیز می گوید نوشابه بیماران "طحال ورم کرده" آبی است که آهن سرخ شده در آن خاموش شده باشد

 
2. ابن نفیس در "الشامل" که از بزرگترین منابع مفردات طب سنتی است در کاربرد آب آهن تاب(تافته) می گوید: اگر آهن گداخته را وارد آب کنیم تا سرد شود، جهت ورم طحال سودمند است.
3. حکیم بزرگ ایرانی، عقیل خراسانی نیز در مبحث "ماء الحدید" در خلاصه الحکمه می گوید که آب چه از معدن آهن برآید یا آنکه آهن تفته را در آن سرد نمایند، جهت امراض طحال نافع است
4. و همین موضوع را رازی در کتاب با ارزش خود به نام منافع و ضررهای غذاها با عنوان "منافع الاغذیه و مضارها" عنوان می نماید که آبی که کیفیت آهنی را پذیرفته یعنی آهن در آن حل شده است موجب تقویت معده و کوچک شدن طحال است(5). همین مضامین راجع به ضعف کبد مورد بحث بوده است و در منافع مورد بحث آمده است.
یکی از کاربرد های آب آهن تاب (تافته) در ارتباط با شلی یا استرخاء و ضعف کارکرد معده است.
جرجانی در ذخیره خوارمشاهی می گوید که آب معدن آهن همه ی احشاء را سود دارد خاصه معده(6).
کتاب مشهور داوود انطاکی نیز کاربرد آب آهن تاب(تافته) را در بیماری های معده بیان می کند او می گوید اگر آهن گداخته در آب خاموش شود جهت اختلال معدی و شلی آن تاثیر درمانی دارد(7).
در اکثر منابع طب سنتی ایران آب آهن تاب(تافته) جهت تقویت دستگاه گوارش مطرح شده است در "مخزن الادویه" عقیلی نیز به صراحت اثر تقویتی آن در ضعف معده و کبد بیان شده است. مولف می گوید آب آهن تافته در این مورد به غایت موثر است(8) که عین همین مفهوم در " تحفه ی حکیم مومن" تائید شده است.(9)
جراحات و زخم های گوارشی از دهان تا مقعد همچنین بواسیر و جراحات احشائی نسبت به آب آهن تاب(تافته) از خود واکنش نشان می دهند، این موضوع را ارزانی در بیان کیفیت آب آهن دار توضیح می دهد(10) و در کتاب ارزشمند " مخزن الادویه" در ذیل "ماء  الحدید" به تفصیل (11) آمده است.
یکی از کاربردهای جالب آب آهن تاب(تافته) در شکم دردها و دردهای ناحیه ی کف لگن و مقعد است دردهای ناحیه ی لگن در بسیاری از اوقات دردناک است و پزشک را به چالش می کشد، لذا، کاربرد آب آهن تاب(تافته) در این مورد می تواند کمک درمان بسیار مناسبی باشد، این موضوع را "ابن نفیس" در "شامل" در مبحث مورد نظر مطرح کرده است(12). اشاره به تاثیرات موضعی در دردهای ناحیه ی مقعد و کف لگن در "تحفه حکیم مومن" نیز به چشم می خورد(13)
عفونت ها از موارد مهم کاربردهای آب آهن در طب سنتی ایران است؛ عفونت های روده و اسهال های مزمن غیر عفونی نیز در این تقسیم بندی جای می گیرند، اگر هیضه به مفهوم اسهال و استفراغ متعاقب پرخوری یا خوردن غذای نامناسب باشد در این تقسیم بندی جای دارد، و در اغلب منابع در کنار یکدیگر از آن یاد شده است.
آب آهن تاب(تافته) بدینگونه در اسهال ها قابل استفاده است به نظر می رسد که به توجه به موضوع هیضه در اسهال های مزمن، این کاربردها در اکثر موارد به اسهال غیر عفونی یا اختلال عملکردی مرتبط باشد. لذا عقیلی خراسانی می گوید: در اسهال های دموی و در خونریزی غیرطبیعی زنانه یا نزف هیض که بیش از مقدار طبیعی خونریزی داریم و در استرخاء یا شلی معده که موجب ضعف آن است،دوغ آهن تافته تاثیر بیشتری به جای می گذارد، به نظر می رسد که در این مورد تشدید قبض بیشتر دخیل باشد(15) و همین موضوع را در طب اکبری با عنوان دوغ آهن جوش می بینیم که عبارت است از دوغی که با وارد کردن آهن گداخته به جوش می آید(16)
ارزانی در سایر موارد که مخالف قبض آب آهن تاب(تافته)،کاربرد درمانی آن را مطرح می کند، به جهت رفع مزه ترش و قبض آن پیش بینی می کند که با آب عسل میل گردد(17)
از جمله کاربردهای مهم این ترکیب یعنی آب آهن تافته یا آهن تاب در مسمومیت هاست،در بیماری عفونی هاری که ناشی از مسمومیت با گاز سگ هار است و سیری پیشرونده و کشنده دارد، آب آهن تاب(تافته) می تواند نقش موثری ایفا کند. ابن نفیس می گوید هرگاه بیمار به مرحله ای می رسد که از آب وحشت دارد (که آن را هیدرفوبی می گویند) آب آهن تاب(تافته) را به او بخورانید، تغییرات سیستم مغز و اعصاب در گزش هاری با تابلوی، نامطلوبی رو به افزایش است در مرحله هیدروفوبی، ترکیبات ناشی از آب آهن تافته با تاثیر احتمالی بر سیستم عصبی، عمل خواهد کرد، گنجاندن این دستور پزشکی در پرتوکل درمانی هاری می تواند به عنوان یک پیشنهاد درمانی مطرح گردد(18)

منابع و ارجاعات
1)    
ابن سینا. حسین بن علی. قانون در طب . کتاب سوم. جلد اول صفحه 540 ترجمه عبدالرحمن شرفکندی نشر سروش 1368
2)    
ابن سینا. حسین بن علی. قانون در طب . کتاب سوم. جلد اول صفحه 353 ترجمه عبدالرحمن شرفکندی نشر سروش 1368
3)    
ابن نفیس الشامل فی صناعه الطبیه جلد نهم صفحه 311 چاپ دانشگاه علوم پزشکی ایران
4)    
عقیلی خراسانی شیرازی، محمد حسین خلاصه الحکمه جلد اول صفحه 462 انتشارات اسماعیلی سال 1385
5)    
زکریای رازی، محمد "منافع الاغذیه و مضارها"
6)    
جرجانی، محمد ابن احمد الحسینی جلد سوم صفحه 63 دوره چهارجلدی با مقدمه دکتر جلال مصطفوی چاپ بهمن
7)    
انطاکی داوود "تذکره فی العلاج بالاعشاب" چاپ دار ابن هیثم مصر قاره صفحه 150
8)    
عقیلی خراسانی میر محمد حسین مخزن الادویه تحقیق از سید مرتضی ابطحی نشر حبل المتین جلد دوم صفحه 397
9)    
حسینی مومن تحفه المومنین صفحه 289 با مقدمه آقای روضاتی نشر مهدوی سال 1376
10)    
به پاورقی شماره 5 مراجعه شود موضوع بهداشت غذایی
11)    
رجوع شود به مبحث ماءالحدید مذکور در پانوشت بند 8 مذکور این مقاله
12)    
عبارت ابن نفیس" و ینفع به المبطونین" در باب ماء الحدید است راجع به پانوشت 3 مذکور در مقاله
دیباچه کتاب مربوط به دکتر محمد مهدی اصفهانی و ناشر موسسه مطالعات تاریخ پزشکی و طب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران
13)    
حکیم مومن حسینی مساله ی تاثیر بر درد را در مجموعه علائم با واژه " بغایت موثر" ذکر نموده است پانوشت 9 مذکور در مقاله
14)    
ارزانی حکیم محمد اکبر طب اکبری جلد اول مبحث هیضه صفحه 608 که هیضه را حرکت مواد فاسده که به قی و اسهال مندفع می شوند و در منبع دیگر میزان الطب ارزانی (همان مولف) هیضه را دفع مواد هضم ناشده و فاسده از معده به طریق قی و اسهال می گوید صفحه 256 چاپ 1380 نشر سما
15)    
منبع این بحث راجع است به پاورقی شماره 8 مذکور در این مقاله
16)    
میزان الطب مبحث هیضه مذکور در پاورقی 14
17)    
زکریای رازی محمد  منافع الاغذیه و مضارها مذکور در پاورقی 5 تحت عنوان آبی که آهن دارد صفحه 44 همان منبع
18)    
عبارت ابن نفیس در الشامل این است" إذا اطفئ کراراً انفع دواء للمکلوب" جلد 9  صفحه 311

 
تاریخ : شنبه 90/4/4 | 11:39 صبح | نویسنده : حسن پور | نظر

 

نوره؛ سنت پیامبر اکرم (ص) و یادگار سلیمان نبی (ع)

قال امیرالمومنین(ع): «النّورة نشرة و طهور للجسد.» حضرت علی(ع) فرمودند: استفاده از نوره (زدودن موی زیر بغل و اسافل اعضا) نشاط می‌آورد و بهداشت بدن است. (بحارالانوار ، ج76، ص89.)

خواص نوره طبیعی

1.  فقط در سه دقیقه عمل می کند.
2.  بسیار کم بو می باشد و این بو فقط در زمان خمیر کردن است و پس از آن بویی ندارد.
3.  مواد آن صد درصد طبیعی است و هیچ گونه عارضه پوستی ندارد و بی ضرر است.
4.  کلیه قارچ های پوستی را که در نقاط مرطوب بدن رشد می کنند از بین می برد. این گونه قارچ های ذره بینی را فقط با نوره طبیعی می توان از بین برد.
5.  پوست بدن را بسیار لطیف می سازد.
6. رنگ پوست را شاداب و با طراوت می کند.
7. غالبا پس از استفاده از بعضی وسایل موبر مانند تیغ، سر موها به حالت دو شاخه و موخوره در می آید و در زمان رشد مو، موجب گیر کردن مو در زیر پوست و در نتیجه به وجود آمدن دانه و جوش می شود؛ اما استفاده از نوره طبیعی سر موها را نرم و یک شاخه می کند و در زمان رشد، هیچ گونه مشکل دانه زدن و جوش در زیر پوست را نخواهید داشت.

 

احادیث و روایات وارد شده در آداب و احکام نوره کشیدن از ائمه اطهار(ع)

1. نوره کشیدن مستحب است و پاکیزگی و امان از بیماری هاست .

2. نوره کشیدن مستحب است، اگرچه  به فاصله سه روز باشد .
3. نوره کشیدن هر 15 روز یکبار سنت است .
4. مستحب است هرگاه 20 روز گذشت و شخص پولی برای نوره کشیدن ندارد، قرض کند و خداوند به او خواهد داد .
5. کراهت بسیار دارد که 40 روز نوره کشیدن را ترک کنند، بلکه روایت شده است تارک آن مومن و مسلمان نیست و چنین کسی کرامت و احترامی ندارد .
6. نوره کشیدن در روز چهارشنبه مکروه است.

7. مستحب است موقع نوره کشیدن قدری نوره بر سر بینی خود بگذارد و آن را ببوید و این دعا را بخواند: «صلی الله علی سلیمان بن داود کما امر بالنوره.».
8. موی بدن وقتی بلند شود ... و مفاصل را سست می گرداند و موجب ضعف و تنبلی و سل می شود .

9. نوره ... بدن را قوی می نماید و پیه کلیه ها را زیاد می کند و بدن را بانشاط و سرحال و سالم می سازد. 10. یکبار نوره کشیدن در تابستان بهتر است از ده بار نوره کشیدن در زمستان .
11. هر کس حمام برود و نوره بمالد، بعد حنا استعمال کند این عمل او امان از جنون و جذام و برص و آکله است تا دفعه دیگر که نوره بکشد و فقر را هم ازاو دور می کند .
12. نوره کشیدن پاک کننده بدن است و دفع دل گیری و پریشانی خاطر می کند .
13. نوره کشیدن از اخلاق پیغمبران است .

منابع
حلیة المتقین مرحوم مجلسی
وسائل الشیعه مرحوم شیخ حر عاملی
تاریخ : پنج شنبه 90/4/2 | 11:35 صبح | نویسنده : حسن پور | نظر

استفاده از عسل در عفونتهای گوش و حلق و بینی و بیماریهای زنان 

عسل جزو کم نظیر ترین ترکیبات خلقت است که مورد توجه طب جدید و قدیم و متخصصان تغذیه قرار گرفته است و در کلام وحی نیز به آن جایگاه ویژه ای اختصاص داده شده است .
هر روز صدها مقاله در شبکه جهانی اینترنت و مجلات و روزنامه ها راجع به این ماده حیاتبخش انتشار می یابد، عناوین ماده حیاتبخش، معجزه خلقت، شیرین ترین آنتی بیوتیک ، قویترین آنتی بیوتیک طبیعی، غذا و مائده آسمانی، داروی شفابخش و دهها عناوین دیگر برای آن به کار می رود. در آخرین کتاب آسمانی آمده است که قرآن، شفاست و نتیجه وحی به پیامبر اکرم و عسل شفاست و نتیجه وحی به زنبور عسل (و اوحی ربک الی النحل (

واژه شفا را قرآن کریم برای عسل و قرآن به کار برده  است که نشان از اهمیت و ارزش والای آن دارد و خالق انسان آنرا به عنوان شفابخش معرفی می کند که قرآن شفای روح است و عسل شفای جسم، فکر می کنم منبع اعلام خبر آنقدر بالا باشد که وزارت بهداشت و درمان، آنرا مورد مواخذه قرار ندهد یا به حضور و جوابگویی در مقابل کارمندان نظارت بر درمان، فرانخواند. گذشته از این اشاره وحیانی و مدارک آسمانی، ما به تحلیل دقیق علمی موضوع می پردازیم زیرا اعتقاد داریم که هر چه خداوند سبحان بگوید، عین حق است و هیچ خللی در کلام او نیست ( لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلقه )

 

مدارک و مبانی علمی عسل به عنوان آنتی بیوتیک در درمان انواع بیماریها


مدرک شماره یک : مقاله آکادمی جراحان گوش، حلق و بینی و سر و گردن در آمریکا ( در شیکاگو) منتشر شده در آگوست سال 2008 شماره مجله 139 صفحه 107، منبع مقاله تحقیقات دانشگاه اوتاوا در کانادا نویسنده مقاله دکتر الندجانی ((alondejani
عنوان مقاله: عسل باکتری ها را می کشد: تازه ترین اخبار راجع به بیماریهای عفونی
خلاصه مقاله: تحقیقات در ارتباط با اثر عسل در درمان سینوزیت مزمن بر علیه سه نوع باکتری ایجاد کننده آن استاف اورئوس حساس به متی سیلین (MSSA)  و استاف اورئوس مقاوم MRSA و سود مونا آئورژینوزا (PA) می باشد .
نتایج حاصله از تحقیق
1- بر علیه MSSA به میزان 82% موثر است
2- بر علیه MRSA به میزان 73% موثر است
3- بر علیه PA به میزان  91% موثر است
در آخر مقاله آمده است دانشمندان امیدوارند که در درمان سینوزیت مزمن به طور گسترده ای از عسل بهره بگیریم.
تحلیل: می دانیم که سینوزیت مزمن جزو مقاومترین بیماریها در برابر در مان آنتی بیوتیکی و اغلب نتایج نا امید کننده دارد و تاثیر شگفت انگیز 91 درصدی با این معجزه الهی را به چه چیز دیگری می توانیم نسبت دهیم اُتیت که بیماری بسیار کم مقاومت تر و ساده تر از سینوزیت مزمن و درمان پذیر تر از آن است در نتیجه استفاده از عسل برای درمان اُتیت به مراتب سهل تر و کاراتر خواهد بود.
وقتی شما می توانید پیچیده ترین و مقاومترین بیماری عفونی را با عسل درمان کنید موارد ساده تر به طریق اولی خواهد بود .
مدرک شماره 2: مقاله منتشره سایت پزشکان بدون مرز مورخه هفتم مهر 1387
عنوان مقاله: عسل می تواند در عفونتهای گوش و حلق و بینی جایگزین آنتی بیوتیک ها شود.
در این مقاله آمده است که عسل سالیان درازی همراه با آب داغ برای درمان عفونت گلو و درمان گلو دردها استفاده شده است. طبق آخرین تحقیقات برای عفونتهای گوش و حلق و بینی عسل می تواند جایگزین آنتی بیوتیک ها شود .
تحلیل: عصاره عسل می تواند در عفونتهای گوش جایگزین آنتی بیوتیک شود، جمله مورد نظر ما مساله کاربرد آن برای عفونت گوش است که برای آن مورد مواخذه قرار گرفتیم.
مدرک شماره 3: مقاله آقای دکتر احمد عطا مهر مورخه هفتم مهر سال1387     
((Web log themes by blog skin راجع به تحقیقات دکتر ژوزف مارسون که پس از اشاره به نشست سالانه آکادمی جراحان گوش و حلق و بینی و سر و گردن در اوتاوای کانادا و موضوع خاصیت آنتی بیوتیکی عسل می گوید: زنبورهای عسل می توانند شهد گلها را به یک داروی قوی و شگفت انگیز تبدیل کنند، در ظروف آزمایشگاهی از اَبَر باکتری ها که مقاومت بسیار بالایی در مقابل آنتی بیوتیک ها دارند استفاده می شود. بنا بر این در اقدامات بعدی بر روی انسان ها برای بیرون کشیدن مواد لزج از درون حفره های سینوس از عسل رقیق شده با آب استفاده خواهیم کرد.
تحلیل : بیرون کشیدن عفونت از حفره های سینوس با پیچیدگی و دستکاری فوق العاده مشکل کجا و بیرون کشیدن عفونت از فضای واژن، اگر عسل رقیق شده عفونت را از حفره های سینوس بیرون بکشد از حفره واژینال به مراتب سهل تر و ساده تر بیرون خواهد کشید و درمان خواهد کرد. آیا این حقایق را که در کتب طب سنتی ما به وفور وجود دارد باید حتما از آمریکا و اروپا بشنویم تا بپذیریم و چرا باید اینقدر خود باخته و بی اعتماد به نفس باشیم.
مدرک شماره 4: مخزن الادویه، حکیم بزرگ ایران، عقیلی شیرازی
هر چند می بایست ابتداءً این مدرک را قبل از همه ذکر می کردیم چون هم تقدم زمانی دارد و هم هویت ایرانی و هم صبغه مسلمانی و از همه این ها مهم تر آنکه آنچه بزرگان ما گفته اند امروز در آخرین مقالات علمی دنیا دیده می شود.
به هر حال در صفحه 545 مخزن الادویه ذیل عنوان عسل النحل آمده است. ( برای احتراز بر اطاله کلام فقط کلماتی محدود ذکر می شود و ارجاع داده می شود به اصل منبع )
عسل جلا دهنده، باز کننده سده ها و افواه عروق، مقطع و پاک کننده بلغم لزج و طوبات و جاذب آنها از عمق بدن و ..... می باشد.
عسل مانع فساد در اخلاط بدن و حتی مالیدن آن بر جسد اموات مانع از سرعت فساد آنهاست.
کاربردهای عسل در بیماریهای سر و گردن، ناحیه دهان و حلق خصوصاً غرغره کردن آب عسل برای تورم ها و عفونت حلق و استفاده از آن در بیماریهای چشم و چکاندن قطره عسل در گوش برای رطوبات سایله ( عفونتها ) و تسکین درد گوش و کاربردهای آن در احشاء، استفاده واژینال (حمول) آن در زنان برای بیماریهای زنان (به ویژه بیماریهای رحم) و استفاده از پانسمان عسل برای زخم ها و نهایتاً کاربرد آن در مسمومیتها بحث شده است. به نظر می رسد تامل در این منبع و دهها منبع بزرگ طب سنتی ایران نشان می دهد که بزرگان ما تا چه حد به این موضوع وقوف داشته اند و آنچه ما انجام می دهیم به تبعیت از منابع اصلی ماست.
مدرک شماره 5: مقاله منتشر در خبر گزاری لندن BBC مورخه هفتم ژوئن 2010
عنوان: عسل داروست و شیرین ترین آنتی بیوتیک است.
در این مقاله آمده است که عسل درست مانند آنتی بیوتیک های استاندارد عمل می کند. کسی چه می داند شاید این بار به مطب پزشک مراجعه کردید در نسخه اش عسل جایگزین یکی از اقلام آنتی بیوتیکی شود.
مدرک ششم: کتاب بیماریهای عفونی تالیف پروفسور (Phd) molan چاپ 1998 جلد ششم از دانشگاه ویکاتو، نیوزلند
در این کتاب استفاده از عسل به عنوان پانسمان زخم ها و سوختگی ها طی تحقیقات بالینی و آزمایشات تجربی بررسی شده است و آمده است که عسل به عنوان یک داروی گیاهی در پانسمان و بهبود زخمها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.
نتیجه گیری نهایی:
عسل دارویی است مورد تایید وحی، طب مزاجی و طب آلوپاتیک و هیچکدام از کارکنان طب سنتی و طب شیمیایی در استفاده از آن تردیدی ندارند، این حقیقت نکته مهمی را به ما گوشزد می کند که هر آنچه در منابع اصیل ما ذکر شده است حاوی حکمت و دارای پشتوانه ای از حقیقت است که نه تنها از بیان آن بیمی به خود راه نمی دهیم بلکه به آن افتخار خواهیم کرد.
تاریخ : پنج شنبه 90/4/2 | 10:39 صبح | نویسنده : حسن پور | نظر
         • paper | مقاله های دات گلستان | فروش Reproduction
  • فروش آگهی رپرتاژ | فروش لینک ارزان